Når du er på efterløn

Se, hvordan du får udbetalt efterløn og hvilken betydning arbejde, pension, ferie og ophold i udlandet har, mens du er på efterløn.

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn

Du får udbetalt efterløn for hele kalendermåneder, dvs.  for 160,33 timer før eventuelle fradrag, uanset hvor mange dage, der er i måneden.

Hvornår skal du indsende efterlønskortet 

Din efterløn kommer til udbetaling på den sidste bankdag i måneden, men kun hvis du har indsendt dit efterlønskort ca. 1 uge inden månedens udgang. Her kan du se de nøjagtige datoer for, hvornår du skal sende os dit efterlønskort.      

Husk at indsende dit efterlønskort til tiden

Vi skal have modtaget dit efterlønskort indenfor en frist på en måned plus 10 dage. Skal du have udbetalt efterløn for juli måned 2019, er seneste frist for at sende efterlønskortet til os altså 10. september 2019. Modtager vi dit efterlønskort efter fristens udløb, kan vi ikke udbetale dig efterløn for den måned.

Vi udbetaler efterløn a conto 

Fristen for at indtaste efterlønskort betyder, at du kan udfylde kortet, før hele måneden er gået. Og inden du kan vide med sikkerhed, om du fik arbejde i den sidste uge af måneden eller fik andre indtægter, der skulle modregnes i efterlønnen. Derfor udbetaler vi fremover efterløn til dig "a conto". Det vil sige med forbehold for, at beløbet måske skal reguleres. 

Når måneden slutter, sammenligner vi dine oplysninger på efterlønskortet med oplysninger fra din eventuelle arbejdsgiver om dine arbejdstimer og indtægtsforhold. Hvis der er forskel, regulerer vi din udbetaling. Vi kontakter dig altid før vi foretager en regulering, så du får mulighed for at reagere, hvis du ikke er enig.

 

Fradrag for lønarbejde

Arbejder du, mens du er på efterløn?

Har du lønarbejde, må du arbejde så meget som du vil, men vi kan kun udbetale supplerende efterløn til dig, hvis vi kan udbetale mindst 14,8 timers efterløn til dig om måneden. Arbejder du mere end 145,53 timer i en måned, kan du altså ikke få udbetalt efterløn i den måned.

Arbejdet skal fradrages i efterlønnen i forhold til antallet af løntimer, dvs. en løntime medfører en times fradrag i efterlønnen. Men hvis din arbejdsgiver ikke indberetter løntimer for dig til SKATs indkomstregister, men kun din lønindtægt, vil vi beregne fradraget ved at omregne din indtægt med en omregningssats som i 2020 er 251,99. Tjener du f.eks. 1.000 kr. vil vi altså modregne 4,04 timer i din efterløn.

De særlige regler om lempet fradrag

Har du en timeløn under 251,99 kr. pr. time (2020 niveau), kan du et lempeligere fradrag i din efterløn. Du får i så fald et lempeligere fradrag, for de første 40.676,- kr./år (2020 niveau), men til gengæld må du så højst have 128 arbejdstimer i en måned, for at vi kan udbetale dig supplerende efterløn.

Når det lempeligere fradrag er opbrugt, vil du kunne få efterløn, selvom du har op til 145,53 arbejdstimer. 

Fradraget i din efterløn beregnes ved, at din løn divideres med en omregningssats, der i 2020 er 251,99. Du bliver dermed modregnet færre timer i din efterløn, end du faktisk arbejder. 

Har du f.eks. arbejdet 10 timer til en timeløn på 120 kr., vil du få et fradrag i din efterløn på 1.200/247,53 = 4,85 timer i stedet for 10 timer.

Er din timeløn lavere end højeste efterlønssats på 120,51 kr./time, bliver din løn fiktivt sat til 120,51 kr./time, når vi beregner det antal timer, du skal have fradrag for.

Når du har tjent over 40.676,- kr./år (2020 niveau) i et kalenderår, anvendes det almindelige time-for-time fradrag.

Indtægtsgrænsen på 40.676,- kr./år bliver sat ned alt efter, hvornår du går på efterløn, eller hvornår din ret til efterløn ophører. 

 

Arbejde som selvstændig

Der er begrænsede muligheder for at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du er på efterløn. Hovedreglen er, at den samlede arbejdstid i virksomheden skal være under 400 timer årligt, ligesom dækningsbidraget ikke må overstige 83.887,- kr. (2020). Du må først starte din virksomhed, når du har fået en tilladelse til det fra CA, så kontakt os altid, inden du starter din virksomhed.

 

Fradrag for dine pensionsopsparinger

Fradrag for feriegodtgørelse

Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i efterlønnen, når du hæver godtgørelsen og afholder ferien i efterlønsperioden. Fradraget sker i forhold til det optjente antal feriedage. Når du får fradrag i efterlønnen for optjent ferie, kan ferietimerne regnes med til optjening af timer til skattefri præmie. Hvis du har mulighed for at få optjente feriepenge udbetalt uden at holde ferie, kan du ikke regne timerne med til optjening af skattefri præmie.

Bopæl og arbejde i udlandet

Bopæl, arbejde og ophold i andet EØS-land, Grønland og på Færøerne

Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller Færøerne, når du får efterløn. 
Hvis du bor og arbejder på Færøerne eller i et andet EØS-land, skal du som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres der og derfor meldes ud af CA. Du kan i de tilfælde fortsætte med at få efterløn, selvom du ikke aktuelt er medlem af en dansk a-kasse.

Bopæl, arbejde og ophold uden for EØS-lande, Grønland og på Færøerne

Når du får efterløn, må du højst opholde dig midlertidigt i lande uden for EØS-området, Grønland eller Færøerne i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår. Hvis du, når du rejser af sted, ved, at dit ophold ikke er midlertidigt, stopper vi udbetaling af efterløn allerede på afrejsetidspunktet. Både ved midlertidige og længerevarende ophold i udlandet skal du give CA besked.

Hovedreglen er, at du ikke kan få efterløn, hvis du arbejder i udlandet uden for EØS, Grønland eller Færøerne. Spørg CA, før du overtager arbejde i udlandet uden for EØS, Grønland eller Færøerne.

 

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.