Selvstændig virksomhed og dagpenge

Der er stor forskel på, hvilken betydning din selvstændige aktivitet har, alt efter om vi anser den for at være en egentlig selvstændig bibeskæftigelse, eller den i stedet kan anses for at være formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Du skal derfor nøje overveje omfanget af din aktivitet i opstartsfasen, og om du kan vente med at registrere dig i cvr-registret. 

Tilmelder du dig til cvr-registret, og benytter du skattereglerne for selvstændige, vil vi som udgangspunkt altid anse din aktivitet for at være selvstændig virksomhed. 

Hvis du derimod kan starte din selvstændige aktivitet som en fritidsbeskæftigelse, bruger du ikke af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge. De arbejdstimer, du har, skal du dog oplyse på dit dagpengekort, og de medfører fradrag i dine dagpenge. Læs nærmere nedenfor.

Selvstændig bibeskæftigelse

Hvilke betingelser skal du opfylde?

Det afhænger af, hvornår du starter din virksomhed i forhold til din ledighed.

1) Du har allerede en selvstændig virksomhed, når du ansøger om dagpenge og får en 2-årig dagpengeret
Du kan modtage supplerende dagpenge og samtidig forsætte din bibeskæftigelse, hvis du har været lønmodtager, og:

 • i de seneste 6 måneder har fået indberettet mindst 80 løntimer i gennemsnit pr. måned
  OG
 • i mindst 5 af de seneste 6 måneder har fået indberettet mindst én løntime* til indkomstregistre

*Er du nyuddannet sidestilles perioder med uddannelse med lønarbejde på fuld tid. Perioder med selvstændig virksomhed sidestilles IKKE med lønarbejde.

Perioden på 6 måneder kan ikke forlænges.

Opfylder du ikke dette krav, skal du lukke din virksomhed for at kunne få dagpenge.

2) Du starter virksomhed, mens du er ledig
Du må starte virksomhed uden at opfylde yderligere betingelser, hvis du kan leve op til de almindelige krav til at modtage dagpenge. Er du tidligere ophørt med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du dog ikke få dagpenge i de første 6 måneder, efter du er ophørt med denne.

Hvor længe du kan få supplerende dagpenge, og hvordan der sker fradrag i dine dagpenge, kan du læse om her

Pas på - Kun ét ophør pr. dagpengeperiode

Man må kun ophøre med drift af selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode. Dog tæller et eventuelt ophør i forbindelse med, at du opnår ret til en 2-årig dagpengeperiode ikke med. Det gør ophør med virksomheder forud for 1. oktober 2018 heller ikke.

Det betyder, at hvis du starter en ny virksomhed (virksomhed 1) i din dagpengeperiode og lukker denne, så vil du miste din ret til dagpenge ved ophøret af en eventuel ny virksomhed (virksomhed 2).

Denne nye regel gælder selvstændig bibeskæftigelse men ikke fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning.

Sådan søger du om selvstændig virksomhed med dagpengeret

Du kan søge om at modtage dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved at udfylde Oplysningsblanket om aktiviteter som selvstændig/freelancer (kræver NemID) 

Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Der gælder de samme krav til dokumentation for ophør med en selvstændig bibeskæftigelse som det gør til ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse. Læs nærmere her.

 

Fritidsbeskæftigelse

Du skal overveje, om du skal vælge at starte virksomhed som en fritidsbeskæftigelse i stedet for som en selvstændig bibeskæftigelse. Det kan du gøre, hvis 

 • aktiviteten ikke er registreret med et CVR- eller SE-nummer
 • resultatet af aktiviteten ikke beskattes som overskud/underskud af selvstændig virksomhed
 • du ikke har A-indkomst fra et selskab, hvoraf du eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie, ejer mindst 50%
 • din evt. B-indkomst ikke stammer fra din virksomhed og således ikke indgår i dens regnskab 

I øvrigt vil følgende aktiviteter som hovedregel blive betragtet som fritidsbeskæftigelse:

 • Drift af deltidslandbrug, hvis du har din bopæl på ejendommen
 • Drift af højst én udlejningsejendom med maksimalt 10 lejemål 
 • Drift af fredskov på højst 5 hektar, hvor du selv bor på ejendommen 
 • Drift af egen vindmølle, solcelleanlæg eller anden lignende vedvarende energikilde med ganske få arbejdsopgaver 
 • Biavl med højst 20 bistader 

Fordele: Den periode, du kan drive fritidsbeskæftigelse, er ikke begrænset til 30 uger, men kan fortsætte, så længe du ønsker. 

Ophører du med din fritidsbeskæftigelse, vil dette ophør desuden ikke tælle med i forhold til reglerne om, at man kun må ophøre én gang med en virksomhed i dagpengeperioden. 

Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet eller indgå i beregningen af din dagpengesats.

Ændrer sig ikke: Du vil stadig få fradrag i din udbetaling af dagpenge for de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen.

 

Formueforvaltning

Du kan drive din virksomhed som formueforvaltning, når der er tale om en virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og du i den forbindelse har meget begrænset arbejde i virksomheden. Herudover kan øvrig erhvervsvirksomhed, som kan betegnes som formueforvaltning, og hvor du højst arbejder 5 timer om måneden, blive behandlet efter reglerne for formueforvaltning.  

Fordele: Du kan have din formueforvaltende aktivitet, så længe du har lyst – den begrænses nemlig ikke til 30 uger. 

Dine arbejdstimer medfører ikke fradrag i dine dagpenge.

Der er en regel om, at man kun må ophøre én gang med virksomhed i dagpengeperioden. Anden gang mister man dagpengeretten! Men ophør af en formueforvaltende aktivitet tæller ikke som ophør af selvstændig virksomhed. 

Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet.

 

Overblik for selvstændige

Få overblik over CA's tilbud og de særlige regler omkring dagpenge og selvstændig virksomhed.

Gode råd om selvstændig virksomhed og iværksætteri

Vi har lavet en oversigt over steder, hvor du kan få værdifuld - men ofte gratis - inspiration som selvstændig / iværksætter.