YES - Opholdskravet er droppet med finansloven for 2020

Decorative DecorativeDecorative

2. december 2019 

Med dagens finanslovsaftale har Regeringen og forligsparterne aftalt, at afskaffe det opholdskrav, der blev indført den 1. januar 2019 af den tidligere regering og Dansk folkeparti, som en betingelse for dagpengeret: 

  • Opholdskravet bliver afskaffet fra den 1. februar 2020 og får dermed kun en levetid på 14 måneder. 
  • De, der i løbet af 2019 har meldt sig ud af deres a-kasse pga opholdskravet, får mulighed for at blive meldt ind igen, så de kan genoprette deres medlemskab, og få den anciennitet tilbage, som de ville have haft, hvis de ikke havde meldt sig ud.  
  • De vil dog først kunne få dagpenge fra den første dag i den måned, hvor der anmodes om, at medlemsskabet genoprettes. 

CA vil gerne kvittere for forligsparternes konsekvente afskaffelse af opholdskravet - og ikke mindst for muligheden for, at udmeldte medlemmer kan melde sig ind igen med tilbagevirkende kraft.

Men vi må ikke glemme, at 14 måneder med opholdskravet  var 14 måneder for meget.

Opholdskravet har stadig haft sine ofre blandt de medlemmer, der blev ledige og ramt af opholdskravet i 2019. De er gået glip af deres dagpengeret på grund af et opholdskrav, der forskelsbehandler a-kassemedlemmer på et urimeligt grundlag. Lad os derfor altid huske loven om opholdskravet som et eksempel på, hvordan man ikke skal lave lovgivning – og glædes over at den nu er væk.

Tak til CA’s mange expats for at levere skytset

Men opholdskravet var aldrig blevet afskaffet, hvis politikerne ikke var blevet presset i efteråret 2018 af de mange sager, der kom frem i medierrne, hvor expats fortalte, hvordan de utilsigtet kom i klemme på grund af opholdskravet.

De mange sager og det massive pres fik i første omgang den daværende regering til at lempe på reglerne – og den daværende opposition til at love, at de helt ville afskaffe opholdskravet, hvilket de så nu har aftalt at gøre i dag.

Derfor skal der lyde en særlig tak til de mange CA-medlemmer, der bor eller har boet i udlandet, og som hjalp med at klæde CA på i kampen mod opholdskravet.

Vi fik masser af mails, og blev kimet ned af bekymrede expats, der ringede fra alle ender af af kloden, der ville høre, hvad der var op og ned på opholdskravet.  Og dem, der ikke ringede til os, skrev vi selv til. 

Det var med til at give os et grundigt indblik i den hverdag, som danske expats lever og arbejder i over hele verdenen. Og flere CA-expats stillede beredvilligt op i vores artikler og i pressen som eksempler på, hvor skævt og forkert opholdskravet ville ramme. Det var fx

De sager gjorde en forskel. Der blev henvist til dem i debatterne i folketingssalen, CA tog dem med på besøg i arbejdsmarkedsudvalget, og de var - sammen med tilsvarende sager fra især 3F, Magistrenes a-kasse og Danske Sundhedsorganisationers a-kasse - en væsentlig årsag til at opholdskravet først blev lempet – og nu er blevet afskaffet.

Tak for hjælpen. 

Her er teksten om opholdskravet i finanslovsaftalen

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afskaffe opholdskravet for ret til dagpenge. 

Dagpengesystemet er en vigtig hjørnesten i sikringen af økonomisk tryghed og sikkerhed på det danske arbejdsmarked. 

Et opholdskrav for ret til dagpenge gør det derved sværere at tiltrække og fastholde udenlandske specialister og danske arbejdstagere, der ønsker at vende hjem til det danske arbejdsmarked efter en længere årrække i udlandet. 

Opholdskravet betyder, at ét af kriterierne for at opnå ret til dagpenge er kravet om ophold i riget, et EU/EØS-land eller Schweiz i 7 år inden for de seneste 12 år. Opholdskravet blev indført med en trinvis indfasning fra 2019 til 2021. Det betyder, at opholdskravet er 5 ud af 12 år i 2019, 6 ud af 12 år i 2020 og 7 ud af 12 år i 2021. 

Aftalepartierne ønsker at gå en anden vej. Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge vil sikre, at borgere, som har opholdt sig uden for riget (Danmark, Grønland og Færøerne), Schweiz og EU/EØS-lande, ikke bliver afskåret fra retten til dagpenge. 

De vil i stedet skulle leve op til de ordinære krav for retten til dagpenge, herunder fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for ledighed. Afskaffelsen af opholdskravet for ret til dagpenge vil ske fra 1. februar 2020. 

Ingen borgere skal komme i klemme som følge af, at den tidligere regering indførte opholdskravet på dagpenge. Aftalepartierne er derfor enige om at indføre en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne efter opholdskravet blev indført.

Det sikres ved, at personer skal kunne genindmelde sig fra udmeldelsestidspunktet, hvis de har været udmeldt og ramt af opholdskravet i den periode, hvor opholdskravet har været gældende. 

De rammes derved ikke af kravet om, at man skal have været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder, men får i stedet mulighed for at få dagpenge fra den første dag i den måned, hvor der anmodes om, at medlemsskabet genoprettes. 

Overgangsordningen gælder for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse i 2019 indtil afskaffelsen af opholdskravet træder i kraft i 2020. Det tidligere medlem skal bekræfte, at opholdskravet var grund for udmeldelsen. 

De tidligere medlemmer skal efterbetale kontingent for den periode, medlemskabet har været afbrudt – tidligst tilbage fra 1. januar 2019. Muligheden for genoprettelsen af medlemsskabet gælder i perioden fra 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

CA|NYT

Bliv klogere på job og karriere med CA's nyhedsbrev til folk på arbejdsmarkedet.

Følg CA på SoMe