Selvstændig - Spørgsmål og svar om Corona

Corona-krisen har været ekstra hård for vores selvstændige medlemmer, for i takt med at samfundet lukker ned, er der færre eller ingen kunder i forretningen. 

Vi har fået mange henvendelser fra selvstændige, der overvejer simpelthen at kaste håndklædet i ringen, lukke forretningen og i stedet søge om dagpenge. Men den 19. marts har et enigt folketing aftalt to hjælpepakker med op til 40 milliarder kroner til mindre selvstændige virksomheder, som for mange vil kunne være et attraktivt alternativ til at lukke virksomheden

Denne side er senest opdateret den 1. september 2020.

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg bliver smittet med corona-virus eller sat i hjemmekarantæne?

Folketinget har den 17. marts 2020 vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af coronavirus.

Hvis du er smittet af corona-virus

Det betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger, hvis sygdommen skyldes coronavirus.

Hvis du er i hjemmekarantæne pga corona-virus

Du får også ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

I denne situation vil du kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Anden sygdom

Er du sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler for selvstændige, dvs. at en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, eller tidligere, hvis du er forsikret.

Hvor længe varer det?

Ordningen er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Hvordan søger du?

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag..Læs mere og download blanket

Kan jeg få dagpenge som selvstændig?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du som udgangspunkt ikke få dagpenge, medmindre du helt ophører med din virksomhed. Se dog vigtige to undtagelser nedenfor.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, skal CVR-nummeret afmeldes. Du skal også have et ophørsbevis fra SKAT som dokumentation for, at du er blevet momsafmeldt.

Driver du virksomhed i selskabsform, kan du ophøre ved at formålsparagraffen i selskabets vedtægter ændres til ”formueadministration”, og momsafmelding foretages. På denne måde kan du beholde selskabet. 

Undtagelse 1: Du kan få supplerende dagpenge, hvis virksomheden er din bibeskæftigelse

Har du lønarbejde ved siden af din virksomhed, er der mulighed for, at du har haft tilstrækkeligt arbejde til at kunne dokumentere, at din virksomhed kan betragtes som din bibeskæftigelse.

Det kræver, at der til e-indkomstregisteret er indberettet mindst 480 timers lønarbejde indenfor de sidste 6 måneder og at der maksimalt i denne periode har været én måned uden løntimer.

Opfylder du dette krav, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, så længe du ikke kan arbejde fuldt ud med din virksomhed.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Undtagelse 2: hvis du tidligere har fået dagpenge

Har du tidligere modtaget dagpenge, og har du ikke opbrugt din dagpengeret, kan du have mulighed for at få supplerende dagpenge, uden at lukke din virksomhed.

Det kræver dog som hovedregel , at du ikke ved din tidligere ledighed har opbrugt retten til supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger. Ring til ca om hør om disse tilfælde.

De timer du eventuelt arbejder med virksomheden, skal dog trækkes i dine dagpenge.

Først dagpenge efter 3 uger

Du skal være opmærksom på, at der er en såkaldt venteperiode på 3 uger efter ophøret, hvor du ikke kan få dagpenge. 

Kan jeg som selvstændig melde mig i a-kasse og være dagpengeberettiget med det samme?

Ja, det kan du. Normalt kræver det et års medlemskab, før man kan opnå ret til dagpenge.

Men lige i perioden fra den 9. juli og frem til den 8. august 2020 har du en fået en særlig mulighed som selvstændig for at melde dig ind i en a-kasse, og opnå ret til dagpenge uden foregående medlemskab.

I første omgang lavede regeringen den 15. juni 2020 lavet en aftale om med nogle af Folketingets partier. om at denne særlige mulighed skulle vare frem til den 8. august, men med en ny aftale af 28. august 2020 er muligheden forlænget, så du kan melde dig ind i en a-kasse frem til 31. oktober på disse særlige vilkår.  

Du vil kunne få ret til dagpenge, hvis du

 • har drevet selvstændig virksomhed og søger om optagelse i en a-kasse i perioden fra den 9. juli til den 8. august, og
 • hvis du ved indmeldelsen betales et beløb, der svarer til medlemskontingent for hele den foregående 12-månedersperiode.
 • hvis du forpligter dig til ét års fremadrettet medlemskab.
 • hvis du opfylder de øvrige betingelser for ret til dagpenge,  herunder krav om forudgående beskæftigelse i virksomheden eller som lønmodtager.  
 • hvis du opfylder de almindelige rådighedsbetingelserne.
 • Du skal være ophørt med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge, medmindre virksomheden er direkte omfattet af et forbud, fx mod at åbne mv. 

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse som selvstændig, men endnu ikke har været medlem et år, kan du på samme betingerlser opnå dagpengeret med det samme.

Den periode, hvor du allerede har været medlem og betalt kontingent, tæller med i de 12 måneders kontingent, der ellers  skal betales ved indmeldelsen. Du skal derfor kun betale differencen.

Kan jeg udskyde skat og moms?

Ja. Folketingets hjælpepakke fra 17. marts gør det også muligt at udskyde af betalingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms.

Læs mere om hjælpepakken vedr. skat og moms og kontakt skat her.

Kan jeg få kompensation for mit omsætningstab pga Corona?

Folketinget har den 19. marts 2020 aftalt en kompensationsordning, hvor små selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen som konsekvens af coronavirus, kan blive kompenseret. Den ne aftale er blevet justeret pr. 18. april 2020, så perioden, hvor man kan få kompensation, er forlænget til den 8. juli ligesom kompensationsgraden er hævet. 

Kompensationen fra staten er 90 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kroner om måneden, hvis du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle. Du skal ikke lukke din virksomhed for at være berettiget til at få kompensationen.

Du vil kunne få kompensation i op til fire måneder fra den 9. marts og frem til den 8. juli. 2020 Det er et krav, at din virksomhed ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Læs mere om denne ordning 

Kan jeg få kompensation for mine faste udgifter?

Et enigt Folketing har den 19. marts 2020 foreslået en kompensationsordning for faste omkostninger, som du som selvstændig erhvervsdrivende fortsat har, selvom omsætningen går ned. Ordndingen er siden blevet justeret ved aftale af 18. april 2020, blandt andet med en forlængelse af ordningen fra 9. juni til 8. juli 2020, 

Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter mv.

 1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 2.  Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 35 pct.)
 3.  Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 4.  Kompensation dækker op til fire måneder for perioden fra 8. marts til 8. juli og udbetales hurtigst muligt
 5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
 6.  Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

Afgrænsning af ordningen

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 •  50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 •  25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.  

Desuden vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende. 

Læs mere om denne ordning

Kan jeg få kompensation som freelancer?

Der er den 18. april 2020 lavet en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Freelancere mv. med både A- og Bindkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct, kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og Bindkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct.

Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp. 

Decorative