Pligt til rådighed og jobsøgning

Du kan få dagpenge i op til 2 år, hvis du er ledig. Til gengæld skal du opfylde en række krav i forhold til rådighed og samtidig gøre, hvad du kan, for selv at komme ud af ledigheden igen. 

Nedenfor kan du læse nærmere om de krav, du skal leve op til, for at være berettiget til at modtage dagpenge.

Du skal være aktivt jobsøgende

​Som fuldtidsforsikret skal du aktivt søge arbejde på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal du søge job med en ugentlig arbejdstid på minimum 30 timer. Din jobsøgning skal være seriøs og realistisk. 

Du skal søge arbejde inden for de faglige områder, hvor chancen er størst for at finde job, der matcher din profil. Men du skal også søge andet arbejde, som du kan bestride, men som måske ligger uden for dit faglige område.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med realistiske job at søge i dit nærområde, skal du udvide søgningen geografisk.Du skal stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid med offentlige transportmidler på op til tre timer. Efter tre måneders ledighed skal du stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid på mere end tre timer.

Hvor mange job skal du søge?

Som ledig skal du være aktivt arbejdssøgende. Du skal søge flere job om ugen. Der er som udgangspunkt ikke krav om et bestemt antal ansøgninger om ugen, men du skal følge den aftale, vi indgår med dig om, hvor mange og hvilke job du skal søge.

Som udgangspunkt skal du regne med at søge mindst to fuldtidsjob i Danmark om ugen (udover evt. løntilskud og praktik) - heraf mindst et opslået job. Der må ikke være uger, hvor du slet ikke søger job og i det hele taget opfordrer vi dig til at søge flest mulige job. Herudover må du naturligvis meget gerne søge deltidsjob eller job i udlandet.

Du skal være aktivt jobsøgende helt frem til du går i job, eller du afmelder dig som ledig. Kan du dokumentere, at du starter i fuldtidsjob (eller går på barsel, efterløn eller folkepension) inden for de næste 6 uger, kan du dog bede Jobcentret om at blive omfattet af ordningen ’Mindre intensiv indsats’. 

Når dit jobcenter har godkendt dette, behøver du ikke længere søge job og joblogge.

Du skal dog stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde, som dit jobcenter henviser dig til.

 

Læs mere: hvor mange job skal du søge?

 

Du skal registrere din jobsøgning i Joblog hver uge - ellers kan det koste dagpenge

Du opretter din joblog på jobnet.dk. Følg eventuelt denne vejledning: Sådan opretter du din joblog. Hvis du har tekniske problemer med din joblog, skal du kontakte dit jobcenter.

Du skal registrere din jobsøgning minimum én gang om ugen via din joblog på jobnet.dk. 

Herudover skal du uploade mindst to sendte ansøgninger hver måned i joblog.

Hvis du ikke registrerer din jobsøgning i jobloggen, eller uploader mindst to ansøgninger hver måned, vil du blive indkaldt til ekstra rådighedssamtaler, og det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge. Det gælder også, hvis du har registreret færre jobsøgninger, end den aftale vi har med dig.

Bemærk: Det er kun det, du har registreret i din joblog, som indgår i vores vurdering af dine jobsøgningsaktiviteter. Derfor er det meget vigtigt, at du registrerer al din jobsøgning til tiden.

 

Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark

Du skal opholde dig og have bopæl i Danmark for at have ret til dagpenge.  

Der findes enkelte undtagelser - for eksempel hvis du bor i udlandet, men arbejder på nedsat tid i Danmark og søger om supplerende dagpenge, eller under kortere udlandsophold. Men det er kun i særlige tilfælde.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis du ikke har bopæl og ophold i Danmark.

Læs mere om ophold i udland

 

Du skal stå tilmeldt som ledig, samt oprette og vedligeholde dit CV på Jobnet

 • Du skal stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk – det er nemlig kun perioder, hvor du står tilmeldt som ledig på jobnet, at vi må udbetale dagpenge til dig.
 • Opret dit CV på jobnet.dk hurtigst muligt og senest 14 dage efter du har meldt dig ledig. 
 • Dit CV skal altid være søgbart for arbejdsgiverne*
 • Tjek løbende dit CV - mindst hver 13. uge.

 

Du skal selv booke dine samtaler på Jobcentret og hos CA

Du selv booke følgende samtaler:

 • "Jobsamtaler" på Jobcentret skal du selv booke via jobnet.dk
   
  Samtalerne vil ligge én gang om måneden i løbet af de første 6 måneder af din ledighed. Efterfølgende vil de blive afholdt kvartalsvis.
   
  De samtaler på Jobcentret, hvor CA også deltager, skal du ikke selv booke.
   
  Jobcentret giver dig besked, når du skal booke en samtale. De skal give dig en frist på mindst 8 dage til at booke samtalen, og fra udløbet af fristen skal der være mindst syv dage til samtalen senest skal være afholdt. Er der ingen ledige tider, skal du kontakte Jobcentret, der enten kan udstille flere ledige tider, eller forlænge fristen. Du får automatisk besked, hvis der ingen ledige tider er via jobnet.dk)
   
 • De to rådighedssamtaler hos CA, som du skal deltage i inden for de første 6 måneders ledighed, skal du selv booke via vores hjemmeside. Vi må ikke selv booke dig til rådighedssamtaler fra og med 1. september 2016.
   
  CA giver dig besked, når du skal booke en samtale og giver dig en frist for booking. 

Du mister dagpenge, hvis du ikke booker inden for den frist, du har fået.

Hvis du ikke booker en samtale inden for den frist, du har fået af hhv. Jobcentret eller CA, vil du blive afmeldt som ledig på jobnet.dk dagen efter fristen for booking. Du vil få et brev fra Jobcentret med besked om, at du er blevet afmeldt.

Du kan ikke få udbetalte dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig. 

Har du glemt at booke samtale på Jobcentret?

Når du tilmelder dig igen på Jobcentret, skal du booke den jobsamtale, du mangler indenfor 10 dage – ellers kan din gentilmelding ikke gennemføres.

Dette gælder dog ikke, hvis du har været afmeldt i mindst tre måneder.

Du skal deltage i de møder, CA og Jobcenteret beder dig booke eller indkalder dig til

Når du har meldt dig ledig på Jobcenteret, skal du indenfor 14 dage til et CV-møde i CA. Vi sender en invitation til mødet i god tid inden.

Senest to dage før CV-samtalen skal du:

På mødet skal vi: 

 • Godkende din jobsøgningsstrategi
 • Godkende dit CV på jobnet
 • Lave en aftale med dig om din videre jobsøgning
 • Tale om din jobsøgningsstrategi, og hvordan vi kan hjælpe dig videre
 • Kort gennemgå din ansøgning og dit CV

 

Konsekvenser af afbud og udeblivelser fra møder

Udebliver du eller melder du afbud til en samtale, som CA eller Jobcentret har indkaldt dig til, mister du dagpenge for selve mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen.

Det gælder, uanset om du melder afbud til eller udebliver fra et cv-møde eller rådighedssamtale i a-kassen eller fra en jobsamtale eller anden aktivitet i Jobcentret.

Hvis du melder afbud inden samtalen, mister du kun dagpenge for selve mødedagen. Det får dog ingen konsekvenser for dig, hvis du melder afbud, fordi du skal til jobsamtale eller på arbejde, til møde hos anden aktør, eller hvis du melder sygdom/ferie rettidigt.

Møde eller ferie?

Hvis du ønsker ferie, men blevet indkaldt til et møde i CA, hos jobcenteret eller anden aktør, har du mødepligt til samtalen. Dette gælder også selvom, der er mere end 14 dage til din ønskede ferie.

Har du meldt ferien inden, du har modtaget indkaldelsen, skal du ikke komme til samtalen. Har du meldt ferien mindre end 14 dage før et møde med Jobcentret eller anden aktør, skal du dog stadig møde, med mindre Jobcenteret bekræfter, at du ikke skal komme.

Her er det vigtigt at lave en klar aftale med Jobcentret. Hvis de indberetter til os, at du er udeblevet fra et møde, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Du kan meddele ferie på jobnet.dk, hvis du gør det inden 14 dage fra første feriedag.

 

Du skal kunne møde med dags varsel

Du skal deltage i alle møder, som CA, dit lokale Jobcenter eller en Anden Aktør indkalder dig til. ’Anden aktør’ er et privat jobkonsulentfirma, som Jobcentret kan overdrage kontakten med dig til.  

Du kan blive indkaldt til sådanne møder – eller til kurser og tilbud, der øger dine jobmuligheder – med dags varsel. Jobcentret kan også formidle job eller indkalde til en jobsamtale med dags varsel.

Derfor er det vigtigt, at du

 • læser din post inkl. din digitale post hver dag.
 • holder Jobcentret, den anden aktør og CA orienteret om din aktuelle adresse. Omadressering af posten er ikke tilstrækkelig, fordi det typisk forsinker posten et døgn. 

 

Du skal kunne påtage dig formidlet arbejde

Du skal kunne overtage formidlet arbejde på fuld tid med dags varsel.

Du kan blive formidlet arbejde, der passer til din uddannelse, din erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer. Du skal imidlertid også være villig til at overtage andet arbejde, som du har kompetence til at varetage – også jobs på et lavere organisatorisk- eller uddannelsesniveau, end du tidligere har haft.

Du skal stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid med offentlige transportmidler på op til tre timer. Efter tre måneders ledighed skal du stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid på mere end tre timer.

Der må ikke være nogen hindringer for, at du kan overtage arbejde - for eksempel retslige eller fysiske hindringer. Hvis du f.eks. er syg i en periode og ikke kan arbejde, kan du ikke få dagpenge. Du kan i stedet søge sygedagpenge fra kommunen. CA kan dog udbetale dig dagpenge under de første 14 dages sygdom.

 

Sådan vurderer CA din rådighed mens du er ledig

Når du har været ledig i tre måneder sammenlagt, indbyder vi dig til en rådighedssamtale om din jobsøgning. Samtalen er obligatorisk, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Formålet er at vejlede dig, så du hurtigst muligt kommer i job.

Vi skal afklare:

 • Hvilke erfaringer du har haft med din jobsøgning siden CV-mødet
 • Hvordan du kan bruge disse erfaringer i din videre jobsøgning

Ved samtalen skal vi også vurdere, hvordan din indsats for at komme i job har været. Det er din jobsøgning i bred forstand, vi ser på. 

Vi foretager udelukkende vurderingen ud fra oplysningerne i din joblog. Derfor er det vigtigt, at du holder den opdateret.

I vurderingen indgår:

 • Alle opfordrede og uopfordrede ansøgninger du har registreret i din joblog
 • Om din jobsøgning har været seriøs og realistisk
 • Om du søger tilstrækkeligt bredt både ift. brancher og geografi
 • Om du har søgt et rimeligt antal stillinger per uge

Det har også betydning for vurderingen, om du bruger dit netværk, og om du er tilmeldt vikar- eller rekrutteringsbureauer.

Når du har været ledig i sammenlagt 6 måneder, skal vi holde en ny rådighedssamtale.

 

Ekstra rådighedsvurdering, hvis der er tvivl om rådighed

Udover rådighedssamtalerne efter tre og seks måneders ledighed, har vi pligt til at foretage en ny rådighedsvurdering og indkalde dig til samtale om din rådighed, hvis du handler på en måde, så der opstår tvivl om din rådighed.

Det er f.eks. tilfældet, hvis du:

 • Ikke overholder din aftale med os om at joblogge hver uge
 • Ikke registrerer det antal job i din joblog, som vi har aftalt 
 • Ikke uploader mindst to ansøgninger hver måned i din joblog
 • Udebliver fra et møde med Jobcentret, en anden aktør eller CA 
 • Har sæsonarbejde 
 • Har været sygemeldt igennem længere tid 
 • Opsiger et arbejde på fuld tid for i stedet at arbejde på nedsat tid 
 • Ikke opretter dit CV på jobnet.dk

Hvis du handler på en måde, hvor vi skal vurdere din rådighed, kan du risikere, at du ikke kan få dagpenge, før vi har afsluttet vores rådighedsvurdering af dig.

 

Hvis du ikke er til rådighed

Hvis vi vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller at du ikke har gjort nok for at finde fuldtidsarbejde, kan du ikke få dagpenge.

I så fald kan du først få dagpenge igen, når du har arbejdet 300 timer inden for 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Eller 276 timer inden for 12 uger, hvis du er time-, uge- eller 14-dageslønnet.

 

Konsekvenser af afslag på job eller aktiveringstilbud

Hvis du afslår et job eller et tilbud om aktivering, såsom virksomhedspraktik eller løntilskud, kan det have betydning for din ret til dagpenge og for vurderingen af din rådighed.

CA skal i disse tilfælde tage stilling til, om du evt. skal have 111 timers karantæne (3 uger), og om du stadig kan anses for at stå til rådighed og dermed være dagpengeberettiget.

 

Husk Joblog!

Du skal registrere din jobsøgning i din joblog på jobnet.

 • Registrer din jobsøgning minimum én gang om ugen
 • Upload minimum to sendte ansøgninger hver måned

Ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge.

Banner: Hent folderen "Værd at vide, når du er ledig"