Dagpengeret når selvstændig virksomhed er endeligt ophørt

Når du melder dig ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed, skal din virksomhed som hovedregel være endeligt ophørt, før du kan få dagpenge.

Læs her nærmere om:

Sådan anses du for ophørt med din virksomhed

Ophørsbevis, hvis du har afmeldt dit cvr-nummer

Din virksomhed anses som ophørt, når den er registreret som ophørt i CVR-registret, og du har sendt os et ophørsbevis fra Skattestyrelsen.

Konkurs / Tvangsauktion

Din virksomhed anses for ophørt, hvis virksomheden er gået konkurs eller solgt på tvangsauktion. Ved tvangsauktion beder vi dig sende os en udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Ved konkurs kan CA som hovedregel se konkursdekretet i Statstidende. Fremgår det endnu ikke af Statstidende, beder vi dig sende os dekretet.

Bortforpagtning/udlejning

Har du bortforpagtet eller udlejet din virksomhed gensidigt uopsigeligt i mindst 3 år, anses du for ophørt. Du skal sende os en kopi af kontrakten, hvoraf dette fremgår, sammen med en erklæring om, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Tro- og loveerklæring

Kan du ikke afmelde dit cvr-nummer endnu og dermed ikke få et ophørsbevis fra Skattestyrelsen, er der alligevel mulighed for, at virksomheden kan anses for ophørt. Du skal i dette tilfælde sende os en tro- og love erklæring om, at virksomheden ikke drives videre udover, hvad der kan anses for at være afvikling. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de to første måneder, efter vi har modtaget din tro- og love erklæring. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er cvr-afmeldt inden de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter cvr-afmeldelsen. Der skal dog altid være gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

NB: Du skal indenfor 6 måneder dokumentere, at virksomheden er ophørt – kan du ikke det, kan du først modtage dagpenge igen fra den dag, du indsender et ophørsbevis eller lign.

De timer, du bruger på at afvikle virksomheden, medfører fradrag i dine dagpenge.

Særligt til dig der har drevet virksomhed i selskabsform

Sælger du dine aktier/anparter, kan du anses som ophørt, når det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer af selskabet. 

Udtræder du af et selskab med flere ejere, skal du sende os et registreringsbevis fra SKAT, hvoraf det fremgår, at du ikke længere er medejer.

Er du stadig medejer, kan du anses for ophørt, når du kan fremlægge et registreringsbevis fra SKAT på en ændring i virksomhedens ejerforhold, hvoraf det fremgår, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Du anses for at have afgørende indflydelse, når du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50 % af selskabskapitalen eller har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet. Ændringen i ejerforholdet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan beholde et holdingselskab og alligevel anses for ophørt, hvis du kan dokumentere at:

  • Der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i din virksomhed. Du skal kunne dokumentere at driftsmidler, varelager mv. er afhændet - fx via momsafmelding
  • Du har anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at selskabets formålsparagraf er ændret til til formueforvaltning, formueadministration, formepleje eller lign.

Din virksomhed drives videre af din ægtefælle 

Du anses ophørt, når vi har modtaget en tro og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed.  Det gælder for dig, der har været medarbejdende ægtefælle uden at være medejer og uden at have en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskatteloven. Det gælder også, hvis du ifølge SKATs definitioner anses for at være medhæftende ægtefælle. Begynder du at arbejde i virksomheden igen, skal der gå mindst 2 år fra din genindtræden, før du igen kan udtræde på en tro- og love erklæring.

Har du været medejer af virksomheden, anses du som ophørt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er ejer

Har du være medarbejdende ægtefælle med en lønaftale, anses du for at være lønmodtager. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge de første tre uger efter dit arbejdsophør.

Du kan først få ret til dagpenge efter en venteperiode (tidligere kaldet karens for selvstændige) 

Ophører du med en selvstændig hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter, du har dokumenteret, at din virksomhed er ophørt. 
Venteperioden er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion. Er du ophørt via en tro- og love erklæring, er venteperioden 2 måneder. Indsender du et ophørsbevis til os, så vi kan se, at din virksomhed er cvr-afmeldt inden, de 2 måneder er gået, har du ret til dagpenge dagen efter cvr-afmeldelsen. Der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

 

Din ret til at starte ny virksomhed begrænses

Jobsøgningsperiode

Starter du en ny virksomhed inden for de første 6 måneder efter, du er ophørt med en hovedbeskæftigelse, er du udelukket fra at modtage dagpenge, indtil de 6 måneder er gået – uanset om du lukker virksomheden eller ej. Dette kaldes for en jobsøgningsperiode, men gælder ikke, hvis dit ophør skyldes konkurs, eller der er tale om ophør af selvstændig bibeskæftigelse.

Kun ét ophør pr. dagpengeperiode

Man må kun ophøre med drift af selvstændig virksomhed én gang pr. 2-årig dagpengeperiode. 

Det betyder, at hvis du starter en ny virksomhed (virksomhed 1) i din dagpengeperiode og lukker denne, så vil du miste din ret til dagpenge ved ophøret af en eventuel ny virksomhed (virksomhed 2). Denne regel gælder også for selvstændig bibeskæftigelse.

Disse ophør tæller ikke med:

  • Ophør før 1. oktober 2018
  • Ophør med en virksomhed i forbindelse med, at du opnår ret til en 2-årig dagpengeperiode
  • Ophør med en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning.

 

Overblik for selvstændige

Få overblik over CA's tilbud og de særlige regler omkring dagpenge og selvstændig virksomhed.